Nowe wzory stron tytułowych prac
UWAGA! Ze względu na nowy podział administracyjny Wydziału, nowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej należy pobrać z działu Dyplomowanie na stronie WI¦.

Nowa forma prac dyplomowych
Informuję, że zgodnie z nowa interpretacj± Polecenia Służbowego nr 1 Rektora PK z 25 lutego 2014 r.,
prace dyplomowe jak i zał±czniki powinny być oprawiane w cienkie oprawki, a także drukowane dwustronnie.

Dotyczy to prac przekazywanych do Archiwum, a zatem tych, które s± rejestrowane w Dziekanacie.

Częste zmiany wzoru strony tytułowej!!!
Ze względu na częste zmiany wzoru stron tytułowych, proszę wszystkich dyplomantów, aby sprawdzali, czy dwie pierwsze strony ich pracy s± identyczne ze wzorem podanym w dziale Dyplomowanie na stronie WI¦, którego adres znajduje się w lewym menu naszej strony.

Rejestracja prac dyplomowych
Zarejestrowane w dziekanacie prace dyplomowe należy składać w sekretariacie Instytutu (budynek WI¦, pok. 304).

Prezentację pracy dyplomowej należy przesłać na adres obrony@vistula.pk.edu.pl w formacie .ppt lub .pptx.
Nazwa pliku prezentacji winna zawierać imię i nazwisko dyplomanta oraz datę obrony, wg schematu: ImieNazwiskoDD-MM-RRRR

Jednocze¶nie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów (§ 29. Pkt 5.):
„Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczaj±cym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej”.

Punkt ten będzie interpretowany przez Sekretariat obron jako czas dany Sekretariatowi na zorganizowanie obrony dyplomanta, którego praca jest już zarejestrowana.