Obrona dnia 22.06.2017 odwołana!
Ze względu na znikom± liczbę chętnych, obrona dnia 22.06.2017 została przeniesiona na 4.07.2017.

Obrona dnia 4.07.2017
Obrona dnia 4.07.2017, sala 313 WI¦, godz. 9:00.
Przewodnicz±cy dr hab. inż. Wiesław G±dek, prof. PK

Obrona dnia 5.07.2017
Obrona dnia 5.07.2017, sala 313 WI¦, godz. 9:00..
Przewodnicz±cy prof. dr hab. inż. Dawid Taler.

W tym terminie liczba osób dyplomowanych ograniczona do prawdopodobnie 8.

Obrona dnia 11.07.2017
Obrona dnia 11.07.2017, sala 313 WI¦, godz. 9:00.
Przewodnicz±cy prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer.

Nowa forma prac dyplomowych
Informuję, że zgodnie z nowa interpretacj± Polecenia Służbowego nr 1 Rektora PK z 25 lutego 2014 r.,
prace dyplomowe jak i zał±czniki powinny być oprawiane w cienkie oprawki, a także drukowane dwustronnie.

Dotyczy to prac przekazywanych do Archiwum, a zatem tych, które s± rejestrowane w Dziekanacie.

Częste zmiany wzoru strony tytułowej!!!
Ze względu na częste zmiany wzoru stron tytułowych, proszę wszystkich dyplomantów, aby sprawdzali, czy dwie pierwsze strony ich pracy s± identyczne ze wzorem podanym w dziale Dyplomowanie na stronie WI¦, którego adres znajduje się w lewym menu naszej strony.

Rejestracja prac dyplomowych
Zarejestrowane w dziekanacie prace dyplomowe należy składać w sekretariacie Instytutu (budynek WI¦, pok. 304).

Prezentację pracy dyplomowej należy przesłać na adres obrony@vistula.pk.edu.pl w formacie .ppt lub .pptx.
Nazwa pliku prezentacji winna zawierać imię i nazwisko dyplomanta oraz datę obrony, wg schematu: ImieNazwiskoDD-MM-RRRR

Jednocze¶nie przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów (§ 29. Pkt 5.):
„Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczaj±cym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej”.

Punkt ten będzie interpretowany przez Sekretariat obron jako czas dany Sekretariatowi na zorganizowanie obrony dyplomanta, którego praca jest już zarejestrowana.

DOKUMENTY
UWAGA! Nowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.
Wzór strony tytułowej wła¶ciwy dla dyplomantów naszego Instytutu
UWAGA! Należy wydrukować również drug± stronę zał±czonego wzoru i wypełnić zamieszczone na niej o¶wiadczenia: kieruj±cego prac± oraz studenta.

Tekst ujednolicony obowi±zuj±cego regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej
Rozdziały VI, VII i VIII dotycz± pracy dyplomowej oraz dyplomowania.