„Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych”

 

Opis studiów: 

Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiadomości z zakresu projektowania elementów systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.

Szybka urbanizacja zlewni sprawia, że dynamika branży wodo-kanalizacyjnej w Polsce stale rośnie. Rozwój nowych technologii np. nowoczesne energooszczędne urządzenia wodno-kanalizacyjne, kompleksowe systemy monitoringu dostawy wody i utylizacji ścieków czy innowacyjne systemy renowacji i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są odpowiedzią na istniejące uwarunkowania zewnętrzne np.  spadek zapotrzebowania na wodę, zmiany klimatyczne, jak również zmieniające się uwarunkowania prawne funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Tym i innym zagadnieniom np. umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, poświęcone są studia podyplomowe. Myślą przewodnią konstrukcji programu Studium było zawarcie w nim zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień projektanci, kierownictwo i służby eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. Dotyczą one zarówno systemów sieciowych (wodociągowych i kanalizacyjnych), jak również obiektów typu ujęcia wody, zbiorniki,  pompownie itp. (np. gospodarka wodami opadowymi, wtórne skażenie wody wodociągowej, zasady przyjmowania ścieków do miejskich systemów kanalizacyjnych od uciążliwych podmiotów, ocena stanu technicznego infrastruktury i jej renowacja czy ryzyko w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w biurach projektowych, samorządach lokalnych i administracji,  kadry menagerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

Studia podyplomowe „Budowa, eksploatacja i modernizacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych” obejmują dwa semestry: semestr letni - rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy - rok akademicki 2018/2019.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie, od godziny 9:00.

Kadrę nauczycieli akademickich stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego w przedmiotowej tematyce.

 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe:

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

Termin i zasady rekrutacji oraz sposób zawiadomienia kandydata o wyniku postepowania kwalifikacyjnego:

Rekrutacja odbywa się w terminie od 3.10.2017 do 02.02.2018 roku droga telefoniczną lub mailową.

  • Kryteria kwalifikacji:
    O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby mające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Wymagany komplet dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna należy dostarczyć do sekretariatu Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska , ul. Warszawska 24 31-155 Kraków, tel.   12 628 28 76,

 

Termin i zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Studia  całkowicie płatne: 3.750,00

1. semestr - 2000 PLN
2. semestr - 1750 PLN

Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek Dziekana Wydziału.

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i wystawienie dyplomu. Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.  Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na konto bankowe Uczelni. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:

  • słuchacz złoży na piśmie rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych,
  • zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.

Po rozpoczęciu zajęć, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek słuchacza, decyzją Dziekana Wydziału opłata podlega zwrotowi w proporcjonalnej części, na zasadach określonych w umowie.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Karta zgłoszenia na studia podyplomowe (zał.1)

 

Harmonogram zajęć:

Zajęcia w semestrze letnim  rozpoczną się od 16.02.2018 r, w semestrze zimowym 12.10.2018 r. Terminy zjazdów dla słuchaczy studiów podyplomowych ogłaszane są dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

 

Uchwalony program kształcenia studiów podyplomowych oraz dokumentacja kształcenia:

Spis przedmiotów i prowadzących zajęcia (zał. 2 i 3)

Efekty kształcenia (zał. 4)

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe kończy egzamin + praca dyplomowa.

 

Dane osobowe i kontaktowe kierownika studiów podyplomowych, pracownika prowadzącego administrację studiów, jednostki organizacyjnej prowadzącej studia:

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji  i Monitoringu Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

Kierownik:

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

tel.    12 628 28 71, 605245055
jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Osoba do kontaktu:

mgr Agnieszka Kalfas – Fima
Tel.   12 628 28 30
aga@vistula.wis.pk.edu.pl