„Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)”

 

Opis studiów

 

https://www.thingworx.com/ecosystem/markets/smart-connected-systems/smart-cities/

Celem Studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pozyskania wiedzy i umiejętności w zakresie wprowadzania w praktyce idei miast inteligentnych. Według ONZ do 2050 r. dwie trzecie ludności świata ma mieszkać w miastach, co wymusza nowe technologie, inteligentne rozwiązania wspierające mieszkańców i władze w zarządzaniu infrastrukturą. Jak nowe technologie rozwijają miasto, gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów to główne zagadnienia w ramach Studiów.

 

Miasta potrzebują inteligentnych rozwiązań na wielu płaszczyznach szeroko pojętej infrastruktury. Programem Studiów koncentruje się w szczególności na systemach zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków oraz gospodarce odpadami, zrównoważonym zarządzaniu zasobami.

Oferta kierowana jest do osób pracujących w samorządach lokalnych i administracji, kadry menagerów miejskich, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej jak również do osób pragnących pozyskać, rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu inteligentnego zarządzania nowoczesnym miastem.

Studia podyplomowe „Zarządzanie infrastrukturą komunalną w inteligentnych miastach (SMART CITIES)” obejmują dwa semestry: semestr letni - rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy - rok akademicki 2018/2019.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz konwersatoriów i odbywają się w piątki i soboty co dwa tygodnie, od godziny 900.

Kadrę nauczycieli akademickich stanowią autorytety polskich uczelni oraz sektora gospodarczego.

 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe:

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

 

Termin i zasady rekrutacji oraz sposób zawiadomienia kandydata o wyniku postepowania kwalifikacyjnego:

Rekrutacja odbywa się w terminie od 3.10.2017 do 09.02.2018 roku droga telefoniczną lub mailową.

  • Kryteria kwalifikacji:
    O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby mające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.

Wymagany komplet dokumentów: dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, po kwalifikacji umowa cywilno-prawna należy dostarczyć do sekretariatu Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska , ul. Warszawska 24 31-155 Kraków, tel. 12 628 28 76.

 

Termin i zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Studia  całkowicie płatne: 3.750,00

1. semestr - 2000 PLN
2. semestr - 1750 PLN

Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek dziekana wydziału.

Opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały dydaktyczne i wystawienie dyplomu. Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Istnieje możliwość zapłaty w ratach.  Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na konto bankowe Uczelni.   Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:

  • słuchacz złoży na piśmie rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych,
  • zajęcia dydaktyczne nie rozpoczęły się.

Po rozpoczęciu zajęć, w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek słuchacza, decyzją Dziekana Wydziału opłata podlega zwrotowi w proporcjonalnej części, na zasadach określonych w umowie.

 

Wzory dokumentów do pobrania:

 

Harmonogram zajęć:

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczną się od 23.02.2018 r, w semestrze zimowym 19.10.2018 r. Terminy zjazdów dla słuchaczy studiów podyplomowych ogłaszane są dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

 

Uchwalony program kształcenia studiów podyplomowych oraz dokumentacja kształcenia:

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe kończy egzamin + praca dyplomowa.

 

Dane osobowe i kontaktowe kierownika studiów podyplomowych, pracownika prowadzącego administrację studiów, jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Wodociągów, Kanalizacji  i Monitoringu Środowiska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

Kierownik:

Dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

tel.    12 628 28 71, 605245055
jadwiga.krolikowska@pk.edu.pl

Osoba do kontaktu:

mgr Agnieszka Kalfas – Fima
Tel.   12 628 28 30
aga@vistula.wis.pk.edu.pl