PROBLEM ŚRODOWISKOWEGO ZANIECZYSZCZENIA ŚWIETLNEGO ORAZ ZASTOSOWANIE AMATORSKICH OBSERWACJI ASTRONOMICZNYCH DLA OKREŚLENIA JEGO WIELKOŚCI

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Streszczenie

Celem publikacji jest przedstawienie problemu sztucznie wywołanego świecenia nocnego nieba, tzw. "zanieczyszczenia świetlnego", który to problem w warunkach polskich dopiero staje się zauważany. Opisano historię zagadnienia, przyczyny powstawania "zanieczyszczenia świetlnego", jego rodzaje, skutki przez niego wywołane oraz sposoby przeciwdziałania. Przedstawiono nową, prostą, tanią i powszechnie dostępną metodę określania wielkości "zanieczyszczenia świetlnego", opartą na obserwacjach słabych komet, przeprowadzono testy jej poprawności oraz zaprezentowano pierwsze wyniki otrzymane przy jej pomocy.


THE ENVIRONMENTAL LIGHT POLLUTION PROBLEM AND THE APPLICATION OF AMATEUR ASTRONOMICAL OBSERVATIONS TO RECKONING ITS QUANTITY

Summary

The aim of this paper is the presentation of the problem of the artificial night sky lighting, the so called "light pollution", which just become appreciable in Poland. The history of the problem, causes of the "light pollution" originating, types, affects on the environment, and the methods of counteraction, were described.

The new, innovatory, simple, cheap, and easy to attain method of determination of the "light pollution" quantity, based on the dim comets amateur observations, was presented. The tests of this method correctness were done and the first results were presented.