Określenie charakteru zmian jasności nocnego nieba w Polsce w latach 1994-2009 na podstawie amatorskich obserwacji komet

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Streszczenie

W pracy przedstawiono nową astronomiczną metodę, nazwaną metodą kometarną, pozwalającą na wyznaczenie jasności nocnego, bezchmurnego nieba, a w efekcie na określenie poziomu zanieczyszczenia świetlnego definiowanego jako sztuczna poświata niebieska, na podstawie dostępnych amatorskich obserwacji komet. Użycie opisywanej metody przy opracowaniu obserwacji komet, wykonanych w Polsce w latach 1994-2009, doprowadziło do pozytywnej weryfikacji znanej modelowej mapy jasności nocnego nieba. Możliwe również stało się określenie poziomu zanieczyszczenia świetlnego dla wybranych miejsc obserwacyjnych i ich klasyfikacja. Określono również charakter zmian jasności nocnego, bezchmurnego nieba w tym okresie w różnych środowiskach i dokonano klasyfikacji tych zmian.


Determination of the nature of changes of the night sky brightness in Poland in 1994-2009, based on the amateur observations of comets

Summary

This paper presents the new astronomical method, named the cometary method, developed to determine the brightness of the night, cloudless sky, and ultimately to determine the level of light pollution, on the basis of the widely available amateur observations of comets. Development of the comet observations, made in Poland in 1994-2009, has led to a positive verification of the known model map of the night sky brightness. Also, it was possible to find the level of light pollution in the selected observation sites, and also their classification. The nature of changes of the night, cloudless sky brightness in this period in various environments has been also identified and classified.