ZANIECZYSZCZENIE ŚWIETLNE W OTOCZENIU WYBRANYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH MAŁOPOLSKI

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Marek Kubala
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, qmq@vistula.pk.edu.pl

Streszczenie

W literaturze dotyczącej zagadnienia zanieczyszczenia świetlnego pojawiały się doniesienia na temat wpływu sztucznej poświaty niebieskiej na eutrofizację zbiorników wodnych. W trakcie analiz danych pomiarowych, otrzymanych w ramach projektu badawczego nr 3361/B/P01/2008/34 stwierdzono możliwość wystąpienia tego efektu w przypadku zbiornika Dobczyckiego, będącego głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla Krakowa. W związku z powyższym podjęto, w ramach badań własnych prowadzonych na Wydziale Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej, program sporządzenia map zanieczyszczenia świetlnego okolic dwóch zbiorników wodnych - właśnie zbiornika Dobczyckiego oraz, w celach porównawczych, zbiornika Żywieckiego.


LIGHT POLLUTION IN THE VICINITY OF THE WATER RESERVOIRS IN THE LESSER POLAND

Summary

There are few reports in the literature of the impact of light pollution on the the eutrophication of water reservoirs. During the analysis of the measurement data, obtained under the research project No 3361/B/P01/2008/34 the possibility of occurrence of this effect in the case Dobczyce Reservoir, the main source of water supply for Krakow was stated. Therefore the program was undertaken to produce the maps of light pollution in the surroundings of the two water reservoirs - just the Dobczyce Reservoir and, for comparison purposes, the Żywiec Reservoir.