CZY ZANIECZYSZCZENIE ŚWIETLNE JEST REALNYM PROBLEMEM W POLSCE?

Tomasz Ściężor
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Marek Kubala
Cracow University of Technology, Faculty of the Environmental Engineering, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland, qmq@vistula.pk.edu.pl

Wiesław Kaszowski
Institute of Meteorology and Water Management, Cracow Branch, Piotra Borowego 14, 30-215 Krakow, Poland, zikaszow@cyf-kr.edu.pl

Streszczenie

Sztucznie indukowana poświata nocnego nieba, określana jako zanieczyszczenie świetlne, stanowi realne zagrożenie środowiska naturalnego. Problem ten w Polsce, jak dotąd, pozostawał nierozpoznany. Autorzy, na podstawie własnych badań, przedstawiają aktualny stan zanieczyszczenia świetlnego w Polsce, pokazując również ewolucję zjawiska związaną z przemianami gospodarczymi w latach 1990-2010. Stworzono mapę zanieczyszczenia świetlnego w Polsce i porównano ją z istniejącym modelem. Wykazano silną zależność wielkości zanieczyszczenia świetlnego od warunków meteorologicznych. Wykazano istnienie tego rodzaju zanieczyszczenia również w obszarach chronionych oraz wskazano obszary jak dotąd wolne od omawianego problemu.


IS LIGHT POLLUTION THE REAL PROBLEM IN POLAND?

Summary

Artificially induced night sky glow defined as light pollution makes the real threat for the natural environment. This problem has been unnoticed in Poland so far. The authors based on their own researches describe the actual state of light pollution in Poland. They also show the evolution of this phenomenon connected to the economic transformations in 1990-2010. The map of light pollution in Poland has been made and compared to the existing model. The strong correlation between the light pollution level and the meteorological circumstances has been stated. The existence of such pollution in few protection areas has been pointed out, but the authors show also a few areas in Poland free of light pollution problem so far.