Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Politechniki Krakowskiej

Katedra zajmuje się problemami zaopatrzenia w wodę, usuwania i unieszkodliwiania ścieków i odpadów, monitoringu i ochrony zasobów wodnych. Jest przygotowana do wykonywania prac o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, ekspertyz i opracowań studialnych w zakresie:

  • ujęć wody, pompowni, zbiorników wody czystej i surowej, sieci i instalacji wodociągowych oraz przesyłu wody;
  • sieci i instalacji kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych, syfonów, pompowni kanalizacyjnych;
  • badań niezawodności urządzeń, obiektów oraz systemów wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z optymalizacją ich działania;
  • badań symulacyjnych i eksploatacyjnych funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę;
  • projektowania stref ochronnych ujęć wody powierzchniowej, zapobiegania i badania skutków zanieczyszczeń obszarowych, opracowywania ocen oddziaływania na środowisko;
  • usuwania, utylizacji i składowania odpadów;
  • oczyszczania wody i ścieków, przeróbki osadów ściekowych, odnowy wody ze ścieków do ponownego wykorzystania w przemyśle, prac analitycznych;
  • pomiarów poziomu zanieczyszczenia świetlnego i identyfikacji jego źródeł.